Page 3 - adults
P. 3

GENERAL ENGLISH

          Обучението е по системата TOTAL ENGLISH и включва всички нива–
          от А1 (Starter) до C1 (Advanced). Вижте подробно на стр.10-11.

      A1     A1+      A2      B1      B2      C1


    BUSINESS ENGLISH             MASTERCLASS

    Обучение по английски в бизнес-    Подготовка за международни сер-
    контекст – за нива В2 и С1. Вижте     тификати FCE и CAE. Вижте под-
    подробно на стр.12-13.          робно на стр.14-15.
         B2        C1            FCE        CAE


          DEUTSCH
          Обучението в нивата Grundstufe е по системата MOTIVE, след това
          в нивата Mittelstufe – по SICHER. Вижте подробно на стр.16-19.

      A1      A2      В1      В2.1     В2.2     С1
   1   2   3   4   5   6   7   8