Page 8 - adults
P. 8

В ПРЕСТИЖ       гарантирано е
    В ПРЕСТИЖ работим по най-високите стандарти. Повече от 20 години пе-
    челим своите курсисти с постоянството да им осигуряваме оптимални ус-
    ловия за постигане на отличен резултат.

                 ПРЕСТИЖ е носител на:
                ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО
                ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ
                Школата е преминала успешно две акредитации за
                качество в обучението и управлението. Това е не-
                зависима експертна оценка на цялостната дейност,
                а присъждането на Знака за качество означава до-
                казано съответствие на дейността на школата с ев-
                ростандартите.

                ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК ЗА ИНОВАЦИИ
                ПРЕСТИЖ е първият български учебен център,
                удостоен с авторитетното отличие на Европейската
                комисия - за иновативен принос в чуждоезиковото
                обучение.

                ПРЕСТИЖ е член на Българската асоциация за ка-
                чествени езикови услуги и участва активно в иници-
                ативите на Европейската асоциация за качествени
                езикови услуги EAQUALS.

                Школата е партньор на British Council в програмата
                „Exams partnership programme Addvantage” и неизмен-
                но е отличавана със специален „сребърен статут”.

                ПРЕСТИЖ е лицензиран изпитен център за Бъл-
                гария за международните сертификати TELC (The
                European Language Certificates).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13