Page 9 - adults
P. 9

ГАРАНЦИЯ

    за успешен резултат

    за първи път у нас и
    единствено в ПРЕСТИЖ    Курсистите на ПРЕСТИЖ показват устойчиво добри ре-
    зултати – както на финалните тестове в школата, така и
    на външни изпити за международни сертификати. Зато-
    ва с професионална увереност и сигурност в качеството        САМО
    на подготовката даваме Гаранция за успешен резултат.

    ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРЕСТИЖ ГАРАНТИРА, ЧЕ:               В ПРЕСТИЖ
    При редовно участие в учебните занятия ще завършите
    курса с усвоени умения “АЗ МОГА“ за нивото по Евро-
    пейската езикова рамка.
    Валидност на гаранцията: при не повече от 8 уч.ч. от-
    съствия от занятията; за новите курсисти - да са записа-
    ни след входящ тест при нас.

    ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРЕСТИЖ СЕ АНГАЖИРА, ЧЕ:
    При незадоволителен резултат от финалния тест (под
    50 %), ще продължим да работим с вас, докато постиг-
    нете уменията за нивото, като ви включим безплатно в
    курс за същото ниво в следващия семестър.
    ПРЕСТИЖ не само ви пожелава успех.
    ПРЕСТИЖ ви го гарантира!


    Безусловно връщане на таксата

    Даваме на всеки нов курсист на ПРЕСТИЖ възможност-
    та да реши допадат ли му обстановката, стилът на пре-        САМО
    подаване, учебната система и, ако има някакви колеба-
    ния, да изтегли таксата си след първите 4 учебни часа
    (между първото и второто занятие). При това - без усло-      В ПРЕСТИЖ
    вия и приспадане на суми.
    Ние сме уверени в качеството на обучение, което
    осигуряваме за всеки свой курсист. Убедете се и вие!
                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14